Servis

CLAAS CONNECT

Kalendár

GDPR

Zásady spracovania osobných údajov podľa GDPR v spoločnosti AGRALL s.r.o.

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov podľa GDPR v spoločnosti AGRALL s.r.o. vydaných spoločnosťou AGRALL s.r.o., IČO 44874774, IČ DPH SK2022859542, so sídlom Hlavná 504, 946 54  Bajč ( "Zásady" a "spoločnosť AGRALL s.r.o.") je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť AGRALL s.r.o (ako správca) spracováva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb a predaji tovaru, kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť AGRALL s.r.o. tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva a tiež informovať o tom, aké sú práva fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov AGRALL s.r.o. a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, užívateľov služieb AGRALL s.r.o., záujemcov o služby a tovar firmy  AGRALL s.r.o., a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcich ich postaveniu voči spoločnosti AGRALL s.r.o.

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti AGRALL s.r.o. ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

 

A. Kategórie osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosť AGRALL s.r.o. schopná identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru sa môže zo strany spoločnosti AGRALL s.r.o. uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov.

 

1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Takéto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Ide najmä o:

akademický titul

meno a priezvisko

názov obchodnej spoločnosti

rodné číslo (v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebolo rodné číslo pridelené, potom dátum narodenia)

IČO, DIČ

adresa trvalého pobytu

adresa sídla alebo miesta podnikania

fakturačná adresa

identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí

identifikačné údaje platiteľa

bankové spojenie

podpis

V prípade zmlúv na jednorazový predaj tovaru je rozsah obmedzený na základné identifikačné údaje.

 

2. Kontaktné údaje

kontaktné telefónne číslo

kontaktný e-mail

 

3. Údaje o zakúpenom tovare, odoberaných službách, využívaní služieb a o platobnej morálke

druh a špecifikácia poskytovanej služby alebo tovaru

objem poskytnutých služieb alebo tovarov a ich cena

zákaznícky segment

informácie o platobnej morálke

 

4. Údaje z komunikácie medzi AGRALL s.r.o. a zákazníkom

Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním služieb a tovaru AGRALL s.r.o. medzi spoločnosťou AGRALL s.r.o. a zákazníkom. Jedná sa o zápisy z osobnej komunikácie so zákazníkom v sídle spoločnosti AGRALL s.r.o. alebo z iného priameho kontaktu so zákazníkom, o písomnú a elektronickú komunikáciu so zákazníkom, prípadne záznamy telefonických hovorov medzi zákazníkom a AGRALL s.r.o..

 

5. Kamerové záznamy z priestorov AGRALL s.r.o.

Spoločnosť AGRALL s.r.o. umiestňuje do priestorov AGRALL s.r.o. kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

 

6. Údaje spracované na základe vášho súhlasu

Spracovanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov AGRALL s.r.o., ale ich spracovanie umožní spoločnosti AGRALL s.r.o. zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov naozaj zaujíma, a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu. Ide najmä o:

 

B. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov  

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu AGRALL s.r.o. alebo na základe zákona (bez súhlasu ), pre iné len na základe súhlasu .

 

1. Spracovávanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov AGRALL s.r.o.   

Poskytnutie osobných údajov potrebných pre plnenie zmluvy , plnenie zákonných povinností AGRALL s.r.o. a ochranu oprávnených záujmov AGRALL s.r.o. je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov k týmto účely by nebolo možné služby poskytovať . Ku spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť .    

    

Jedná sa najmä o tieto základné čiastkové účely:  

 

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi . Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované . Základné lehoty pre spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.    
U zákazníkov AGRALL s.r.o., je spoločnosť AGRALL s.r.o. oprávnená v prípade, že majú splnené všetky svoje záväzky voči nej, spracovávať v zákazníckej databáze ich základné osobné, identifikačné, kontaktné údaje, údaje o službách a produktoch a údaje z ich komunikácie so spoločnosťou AGRALL s.r.o. po dobu 4 rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluvy so spoločnosťou AGRALL s.r.o. .  

    

V prípade zakúpenia tovaru od spoločnosti AGRALL s.r.o. je spoločnosť AGRALL s.r.o. oprávnená spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou AGRALL s.r.o. po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar. 

      

V prípade rokovania medzi spoločnosťou AGRALL s.r.o. a potenciálnym zákazníkom o uzavretí zmluvy , ktoré nebolo zavŕšené uzavretím zmluvy , je spoločnosť AGRALL s.r.o. oprávnená spracovávať poskytnuté osobné údaje po dobu 3 mesiacov od príslušného rokovania .   

 

Faktúry vystavené spoločnosťou AGRALL s.r.o. sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj zákaznícke zmluvy .       

 

Kamerové záznamy z priestorov spoločnosti AGRALL s.r.o. a okolie budov spoločnosti AGRALL s.r.o. sú spracovávané maximálne po dobu 90 dní odo dňa nadobudnutia kamerového záznamu.   

 

2. Spracovávanie údajov zákazníkov AGRALL s.r.o. so súhlasom na obchodné účely účinným od 25. 05. 2018

U zákazníka AGRALL s.r.o. s jeho súhlasom spracovávame osobné údaje pre obchodné účely. Pre obdobie od 25.5.2018 naberá spoločnosť AGRALL s.r.o. nový súhlas na obchodné účely, ktorý je účinný po tomto dátume . Dátum začiatku účinnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely je v texte súhlasu .    

 

So súhlasom na obchodné účely bude spoločnosť AGRALL s.r.o. od 25. 5. 2018 spracovávať osobné údaje zákazníka primárne pre vytvorenie vhodnej ponuky produktov a služieb spoločnosti AGRALL s.r.o. alebo tretích strán a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písomne prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných údajov. Preto si spoločnosť AGRALL s.r.o. bude tiež o zákazníkoch , ktorí tento súhlas udelia , vytvárať uchovávať údaje o ich typovom správaní pri využívaní služieb a produktov spoločnosti AGRALL s.r.o. a vytvárať a uchovávať anonymizované analýzy správania . Všetky tieto činnosti sú nevyhnutne potrebné pre oslovenie zákazníkov s vhodnými marketingovými ponukami .    

               

Poskytnutie súhlasu k obchodným účelom je dobrovoľné a zákazník ho môže po 25. 5. 2018 kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu využívania produktov a služieb AGRALL s.r.o. a nasledujúce 4 roky potom alebo dovtedy, kým ho zákazník neodvolá. Na obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracované všetky kategórie údajov uvedené v sekcii A tohto dokumentu (s výnimkou podpisu), a to po dobu, po ktorú je AGRALL s.r.o. oprávnená tieto údaje evidovať na účely poskytovania služieb, plnenie zákonných povinností a ochranu svojich oprávnených záujmov , najdlhšie však do odvolania súhlasu či do uplynutia doby 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvy so spoločnosťou AGRALL s.r.o. , ak zákazník súhlas skôr neodvolá. Ak subjekt údajov svoj súhlas odvolá, nie je tým dotknuté spracovanie jeho osobných údajov zo strany AGRALL s.r.o. pre iné účely a na základe iných právnych titulov , v súlade s týmito zásadami spracovania osobných údajov .                    

 

3. Spracovávanie údajov subjektov údajov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu  

U subjektov , ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva spoločnosť AGRALL s.r.o. s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia s ponukou služieb a produktov AGRALL s.r.o. .   C. Spôsob spracovania osobných údajov

 

Spoločnosť AGRALL s.r.o. spracováva osobné údaje ručne aj automatizovane . Spoločnosť AGRALL s.r.o. vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných, tak automatizovaných, pri ktorých dochádza ku spracovaniu osobných údajov .   D. Obchodné oznámenie

 

Pre obchodné oznámenia spoločnosti AGRALL s.r.o. alebo tretích strán užíva spoločnosť AGRALL s.r.o. skratku OO alebo iné vhodné označenie, z ktorého je zrejmé, že uvedené oznámenie je obchodným oznámením v zmysle platných právnych predpisov. Z obchodných oznámení zaslaných spoločností AGRALL s.r.o. je vždy zrejmé , že spoločnosť AGRALL s.r.o. je ich odosielateľom. Obchodné oznámenie môžeme zasielať na buď na kontakty našich zákazníkov na základe oprávneného záujmu spoločnosti AGRALL s.r.o., a to len do doby než vyslovíte nesúhlas , alebo na základe výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné účely. V zaslaných obchodných oznámeniach je tiež kontakt pre odmietnutie zasielanie takýchto oznámení .       

 

E. Informácie o právach subjektov údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018   

 

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade , že bude pre AGRALL s.r.o. identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže AGRALL s.r.o. svoju totožnosť , nasledujúce práva.   

 

1. Právo na prístup k osobným údajom 

Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom , ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti AGRALL s.r.o. : 

potvrdenie , či spracováva osobné údaje, informácie o účeloch spracovania , kategóriách dotknutých osobných údajov , príjemcoch , ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené , plánovaná doba spracovania , o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutých údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu , o práve podať sťažnosť u dozorného úradu , o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov , pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov , skutočnosti , že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu , vrátane profilovania , o vhodných zárukách pri odovzdaní údajov mimo EÚ, v prípade , že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov. V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť AGRALL s.r.o. oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

 

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti AGRALL s.r.o. .   

 

Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť , za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti .

 

2. Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov , ktoré o ňom bude spoločnosť AGRALL s.r.o. spracovávať. Zákazník spoločnosti AGRALL s.r.o. , má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť , že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť , ak bude zistené , že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame , nie sú presné . Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti .

          

3. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov , ktoré sa ho týkajú , ak spoločnosť AGRALL s.r.o. nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie takýchto osobných údajov. Spoločnosť AGRALL s.r.o. má nastavené mechanizmy pre zabezpečenie anonymizácie alebo vymazanie osobných údajov v prípade , že už nie sú potrebné k účelu, pre ktorý boli spracovávané . Ak sa subjekt údajov domnieva , že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov , môže sa na nás obrátiť písomne na adresu sídla spoločnosti AGRALL s.r.o. .      

 

4. Právo na obmedzenie spracovanie

Podľa čl. 18 GDPR bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, ak bude popierať presnosť osobných údajov , dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu , a to písomne na adresu sídla spoločnosti AGRALL s.r.o. .  

 

5. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať subjekt údajov právo na oznámenia zo strany spoločnosti AGRALL s.r.o. v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania osobných údajov . Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov , budeme informovať jednotlivých príjemcov , s výnimkou prípadov , kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjekt údajov môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch . 

      

6. Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov , ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol správcovi v štruktúrovanom  bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť AGRALL s.r.o. o odovzdaní týchto údajov inému správcovi .      

 

Ak nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane , má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky uskutočniteľné , je možné údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi , ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať .         

 

V prípade , že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb , nemožno vašej žiadosti vyhovieť . Žiadosť je možné uplatniť osobne v sídle spoločnosti AGRALL s.r.o. po doložení oprávnenosti požiadavky.    

 

7. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti AGRALL s.r.o.  

 

V prípade , že spoločnosť AGRALL s.r.o. nepreukáže , že existuje závažný legitímny dôvod pre spracovanie , ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, spoločnosť AGRALL s.r.o. spracovania na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať na adresu sídla spoločnosti AGRALL s.r.o..   

 

8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné, alebo marketingové účely účinný od 25.5.2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať . Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle , a to osobne v sídle spoločnosti AGRALL s.r.o. .     

 

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní , vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť AGRALL s.r.o. uvádza , že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov .  

 

10. Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov

Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).F. Poverenec pre ochranu osobných údajov

 

Správca nespĺňa podmienky pre vymenovanie poverenca pre ochranu osobných údajov uvedených v článku 37. nariadenia. Poverenec nebol v spoločnosti AGRALL s.r.o. menovaný.

 

Nastavenie cookies

Vytvorené v X Production s.r.o.

Nastavenie ukladania cookies

Používame cookies na personalizáciu obsahu a reklám, na umožnenie funkcionalít sociálnych sietí a na analýzu prevádzky webových stránok. Informácie o prevádzke a užívaní webových stránok Vami sú zdieľané s našimi sociálnymi sieťami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré Vás zozbierali pri používaní ich služieb.

Povoliť všetko
Odmietnuť všetko
Nastavenie cookies

Nastavenie cookies